Usługi

Efektywne rozwiązania dla Twoich odpadów przemysłowych

Odbiór

Transport

Przetwarzanie

Kompleksowe zarządzanie odpadami

01.

Gospodarka odpadami wydobywczymi i ich odzysk

m.in. zagospodarowywane są : wody złożowe, wody ze szczelinowania, odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, inne odpady niebezpieczne itp

02.

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne

Nasze usługi w dziedzinie gospodarki odpadami niebezpiecznymi obejmują identyfikację, odbiór, transport, przetwarzanie oraz odpowiednie utylizowanie tych materiałów.

03.

Odbiór, załadunek i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Zapewniamy terminowy i skuteczny odbiór odpadów bez względu na ich charakter. Nasz zespół specjalistów dba o odpowiednie przygotowanie.

04.

Czyszczenie zbiorników i instalacji przemysłowych

Czyszczenie różnego rodzaju zbiorników, od magazynowych po przemysłowe, efektywne czyszczenie skomplikowanych instalacji przemysłowych

05.

Magazynowanie płynów wiertniczych i ropy naftowej

Posiadamy specjalistyczne zaplecze do magazynowania płynów wiertniczych oraz ropy naftowej, które spełnia wszelkie normy i standardy bezpieczeństwa.

06.

Serwisowanie i instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Zapewniamy regularne serwisowanie maszyn przemysłowych, co przekłada się na ich niezawodność, efektywność oraz wydajność

07.

Naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i instalacji górniczych

Nasz doświadczony zespół techników przeprowadza diagnozę i naprawę wszelkiego rodzaju awarii maszyn górniczych, minimalizując przestój produkcji.

08.

Kompleksowe usługi administracyjno - prawne

Przygotowanie wniosków o wydanie decyzji wytwarzanie odpadów, prowadzenie ewidencji, sprawozdawczość, opracowywanie raportów oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko, operatów wodnoprawnych, itp.

09.

Świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami na rzecz innych podmiotów gospodarczych

Zapewniamy wsparcie w zarządzaniu całym procesem gospodarki odpadami, obejmując odbiór, transport, przetwarzanie i utylizację

10.

Kompleksowe usługi w zakresie polityki bhp, p.poż, HSE w zakresie gospodarki odpadami

Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług w obszarze polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP), Ochrony Przeciwpożarowej (P.POŻ) oraz Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska (HSE)

11.

Opracowywanie i wdrażanie nowych technologii i przedsięwzięć inwestycyjnych

Dzięki naszemu zaangażowaniu i wiedzy, pomagamy naszym klientom w pełnym wykorzystaniu potencjału nowych technologii i inwestycji w obszarze gospodarki odpadami

12.

Edukacja i Szkolenia


Wspieramy świadomość ekologiczną w Twojej firmie poprzez szkolenia oraz edukacyjne programy dotyczące skutecznego zarządzania odpadami

Jesteśmy zaangażowani w szeroko rozumiane zarządzanie odpadami, skupiając się na kompleksowych usługach związanych z ich odbiorem, transportem i przetwarzaniem. Nasza działalność obejmuje zarówno odpady niebezpieczne, jak i te pochodzące z różnych branż przemysłowych. Specjalizujemy się szczególnie w obszarze gospodarki odpadami wiertniczymi związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej oraz gazu.

W ramach naszej działalności świadczymy kompleksowe usługi w zakresie zbierania, transportu, przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych powstających w różnych sektorach gospodarki. Posiadamy wymagane prawem zezwolenia w zakresie przetwarzania, zbierania i transportu odpadów.

Podstawową działalnością Spółki jest gospodarka odpadami wydobywczymi i ich odzysk. Opracowana prze naszą firmę technologia odzysku odpadów wydobywczych (o kodach 010504, 010507, 010508), chroniona patentem RP – umożliwia całkowity odzysk niniejszych odpadów poprzez uzyskanie mieszanki rekultywacyjnej wykorzystywanej do rekultywacji składowisk odpadów komunalnych i obojętnych oraz terenów zdegradowanych.

Nasza działalność opiera się na zaufaniu naszych klientów oraz wysokich standardach jakości. Stawiamy na ciągły rozwój naszych pracowników, doskonalenie procesów oraz poszukiwanie nowych, bardziej efektywnych sposobów zarządzania odpadami. Dzięki tym działaniom jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki i w pełni realizować naszą misję.

Odbiory odpadów dokonywane są specjalistycznymi samochodami Spółki. Odpady niebezpieczne odbierane są samochodami posiadającymi uprawnienia ADR. Posiadamy sprzęt i wyposażenie umożliwiające pracę w strefach zagrożenia wybuchem. Ponadto oferujemy usługi przewozu i magazynowania płynów wiertniczych, ropy naftowej, serwisowania i instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, naprawy i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji górniczych do eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu.

Doświadczenie i kwalifikacje kadry pracowniczej oraz zaplecze warsztatowo- magazynowe, w skład którego wchodzi m.in.: instalacja do odzysku odpadów, system zbiorników do magazynowania płuczek i płynów wiertniczych, specjalistyczne urządzenia i maszyny, środki transportu (samochody do 3,5 t i samochody ciężarowe oraz naczepy ciężarowe tzw. wanny, cysterny, jak również koparki itp.), pozwalają nam oferować i realizować usługi na najwyższym poziomie.

Oferujemy również szeroki zakres specjalistycznych usług dla potrzeb górnictwa naftowego. Świadczymy usługi czyszczenia zbiorników technologicznych m.in. po ropie, produktach naftowych i substancjach olejowych oraz urządzeń i instalacji przemysłowych wraz z odbiorem i zagospodarowaniem wytworzonych podczas tych prac odpadów zgodnie z aktualnymi przepisami ochrony środowiska oraz pozwoleniami wydanymi przez odpowiednie organy.

Podstawowa działalność spółki odbywa się w czterech na bazach przetwarzania odpadów. Wszystkie przedstawione lokalizacje posiadają aktualne pozwolenia na prowadzenie instalacji w ramach tych działalności. MDW S.A. jest w posiadaniu wszystkich wymaganych zezwoleń na prowadzenie przetwarzania odpadów. Posiadane zezwolenia oraz kwalifikacje pracowników pozwalają realizować Spółce usługi na terenie wielu województw na terenie Polski. Firma ponadto działa w zakresie pozyskiwania nowych instalacji przetwarzania odpadów zlokalizowanych w granicach zamkniętych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie całego kraju, na których to instalacjach w ramach odzysku otrzymywany jest produkt przeznaczony do rekultywacji tych składowisk.

Strzebielino

Gmina Łęczyce, powiat wejherowski, województwo pomorskie.
Prawo do terenu na podstawie umowy dzierżawy,
działalność w zakresie przetwarzania
odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych

Cychry

Gmina Dębno, pow. Myślibórz, woj. zachodniopomorskie.
Działalność prowadzona na terenie w części
będącym własnością spółki oraz
w części stanowiącej jej dzierżawę wieczystą,
działalność w zakresie zbierania,
przetwarzania odpadów niebezpiecznych

Góra

Gmina Góra, powiat Górowski, województwo dolnośląskie.
Działalność prowadzona na terenie będącym
własnością spółki w zakresie
przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne

Brzóstków

Ggmina Żerków, powiat Jarocin, województwo wielkopolskie.
Działalność prowadzona na terenie dzierżawionym, działalność
w zakresie przetwarzania odpadów
innych niż niebezpieczne, rekultywacja składowiska odpadów

Chcesz rozpocząć współpracę z nami ?

MDW S.A. partner w kompleksowej gospodarce odpadami przemysłowymi

Call Now Button