Gospodarka odpadami wydobywczymi i ich odzysk

      Jako jeden z rezultatów wieloletniej działalności spółek tworzących firmę MDW S.A., opracowana została technologia całkowitego odzysku odpadów wydobywczych o kodach 01 05 04, 01 05 07 oraz 01 05 08. Technologia opatentowana przez firmę MDW S.A. - patent numer 203156 - oraz pozytywnie zaopiniowana przez takie instytucje jak Polska Akademia Nauk czy Główny Instytut Górnictwa, umożliwia całkowity odzysk wymienionych odpadów wydobywczych poprzez uzyskanie materiału rekultywacyjnego wykorzystywanego do rekultywacji składowisk odpadów komunalnych i obojętnych oraz terenów zdegradowanych.

Pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami obejmują:

? gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, m.in. wody złożowe, wody po szczelinowaniu, odpady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi itp.,
? usługi transportowe związane z przewozem płuczek oraz odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych,
? usługi w zakresie czyszczenia zbiorników i instalacji przemysłowych,
? magazynowanie płynów wiertniczych i ropy naftowej,
? serwisowanie i instalowanie maszyn przemysłowych, urządzeń i instalacji górniczych,
? kompleksowe usługi administracyjno - prawne w zakresie gospodarki odpadami,
? usługi w zakresie BHP i p.poż. związane z gospodarką odpadami,
? zabezpieczanie i rekultywacja składowisk odpadów i terenów zdegradowanych,
? instalacja systemów odgazowania składowisk odpadów.

      Opracowana przez firmę MDW S.A. technologia REKULTYWACJI pozwala na wykonywanie okryw izolacyjno - uszczelniających na zamykanych składowiskach odpadów i terenach zdegradowanych z wykorzystaniem specjalistycznych materiałów rekultywacyjnych. W ich skład wchodzi urobek skalny z wierceń poszukiwawczych i rozpoznawczych oraz dodatki takie jak piasek, spoiwa organiczne czy też dodatki humusotwórcze. Zastosowanie opracowanej metody rekultywacji umożliwia wyeliminowanie ujemnego oddziaływania składowiska na środowisko poprzez jego wielowarstwowe uszczelnienie. Okrywy izolacyjno - uszczelniające zapobiegają infi ltracji wód opadowych do wnętrza składowiska oraz umożliwiają ich odprowadzenie w maksymalnym stopniu poza obręb składowiska. Równie istotnym aspektem jest zapobieganie wydostaniu się biogazu powstającego w procesie rozkładu beztlenowego poza obręb składowiska.

proces

Zabezpieczanie składowisk odpadów polega na wykonaniu trzech warstw rekultywacyjnych:

? Warstwa wyrównawczo - odgazowująca rozdziela warstwę odpadów od warstwy uszczelniającej oraz stanowi stabilne podłoże dla utworzenia warstwy uszczelniającej.
? Warstwa uszczelnienia właściwego nie dopuszcza do infi ltracji wód opadowych w głąb korpusu składowiska, wpływając na ograniczenie ilości powstających odcieków oraz zapobiega migracji biogazu w sposób niezorganizowany.
? Warstwa humusowa wzmacnia stateczność uszczelnienia, reguluje stosunki wodne oraz stwarza warunki siedliskowe dla roślin w obrębie rekultywowanego terenu.

 
free pokereverest poker revie

Nasi klienci

SKOBUD_logo

kobeszko

ekocieplo

tyniec

hydro_nafta

logo_Drill-Lab-vCorelx3