Poniższa tabela zawiera wszystkie uregulowania prawne dotyczące prowadzonej przez nas działalności.

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn.zm.)

 MŚ - wyjaśnienia do ustawy z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 18 maja
 2005 r.
o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

 - Obowiązujące akty wykonawcze    

 - Wyjaśnienia MŚ do rozporządzeń 

 Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ? Prawo ochrony środowiska,
 ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

 (tekst pierwotny Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, z późn.zm.)

 MŚ - wyjaśnienia do ustawy

 
 - Obowiązujące akty wykonawcze

 - Wyjaśnienia MŚ do rozporządzeń

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
 udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
 (tekst pierwotny Dz.U. z 2008 nr 199 poz. 1227, z późn.zm.)

 MŚ - wyjaśnienia do ustawy

 GDOŚ - wyjaśnienia do ustawy

 - Obowiązujące akty wykonawcze

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
 (tekst pierwotny Dz.U. z 2007 Nr 75, poz. 493, z późn.zm.)

 MŚ - wyjaśnienia do ustawy

 - Obowiązujące akty wykonawcze

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 (tekst pierwotny Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.880, z późn.zm.)

 MŚ - wyjaśnienia do ustawy

 GDOŚ - wyjaśnienia do ustawy

 - Obowiązujące akty wykonawcze

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze
 (tekst pierwotny Dz.U. z 1994 nr 27 poz. 96, z późn.zm.)

 MŚ - wyjaśnienia do ustawy

 - Obowiązujące akty wykonawcze

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
 (tekst pierwotny Dz.U. z 2001 nr 62 poz. 628, z późn.zm.)

 MŚ - wyjaśnienia do ustawy

 - Obowiązujące akty wykonawcze

 - Wyjaśnienia MŚ do rozporządzeń

 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
 niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

 (tekst pierwotny Dz.U. z 2001 nr 63 poz. 639, z późn.zm.)

 MŚ - wyjaśnienia do ustawy

 
 - Obowiązujące akty wykonawcze

 - Wyjaśnienia MŚ do rozporządzeń

 Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
 (tekst pierwotny Dz.U. z 2008r. Nr 138, poz.865, z późn.zm.)

 - Obowiązujące akty wykonawcze

 art. 92 Ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym
 (tekst pierwotny Dz.U. z 2001 nr 125 poz. 1371, z późn.zm.)

 - Obowiązujące akty wykonawcze

 Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
 (tekst pierwotny Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335, z późn.zm.)

 MŚ - wyjaśnienia do ustawy

 - Obowiązujące akty wykonawcze

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 (tekst pierwotny Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717, z późn.zm.)

 - Obowiązujące akty wykonawcze

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 (tekst pierwotny Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późn.zm.)

 MŚ - wyjaśnienia do ustawy


 - Obowiązujące akty wykonawcze

 - Wyjaśnienia MŚ do rozporządzeń

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 (tekst pierwotny Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, z późn.zm.)

 MŚ - wyjaśnienia do ustawy

 - Obowiązujące akty wykonawcze

 
free pokereverest poker revie

Nasi klienci

SKOBUD_logo

kobeszko

ekocieplo

tyniec

hydro_nafta

logo_Drill-Lab-vCorelx3